Thỏa thuận này bao gồm các điều khoản và điều kiện hoàn chỉnh áp dụng cho việc bạn tham gia vào trang web của chúng tôi. Nếu bạn muốn sử dụng trang web bao gồm các công cụ và dịch vụ của nó, vui lòng đọc kỹ các điều khoản sử dụng này. Bằng cách truy cập trang web này hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của trang web hoặc bất kỳ nội dung hoặc dịch vụ nào ở đây, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện này. Nếu bạn không đồng ý với tất cả các điều khoản và điều kiện, thì bạn không thể truy cập trang web hoặc sử dụng nội dung hoặc bất kỳ dịch vụ nào trong trang web.

Sửa đổi Điều khoản và Điều kiện

Các sửa đổi đối với thỏa thuận này có thể được chúng tôi thực hiện và thực hiện theo thời gian mà không cần thông báo cụ thể cho bạn. Thỏa thuận được đăng trên Trang phản ánh thỏa thuận mới nhất và bạn nên xem xét cẩn thận những thỏa thuận tương tự trước khi sử dụng trang của chúng tôi.

Sử dụng trang web

Trang web cho phép bạn đăng đề nghị, bán, quảng cáo, đấu giá và mua sắm trực tuyến. Tuy nhiên, bạn bị cấm thực hiện các hành vi sau đây, với lý do: (a) sử dụng các trang web của chúng tôi, bao gồm các dịch vụ và hoặc công cụ của nó nếu bạn không thể hình thành các hợp đồng ràng buộc pháp lý, dưới 18 tuổi hoặc tạm thời hoặc vô thời hạn bị đình chỉ sử dụng các trang web, dịch vụ hoặc công cụ của chúng tôi (b) đăng một mục trong danh mục hoặc khu vực không phù hợp trên các trang web và dịch vụ của chúng tôi; (c) thu thập thông tin về thông tin cá nhân của người dùng; (d) điều động giá của bất kỳ mặt hàng nào hoặc can thiệp vào danh sách của người dùng khác; (f) đăng nội dung sai, không chính xác, gây hiểu lầm, nói xấu hoặc bôi nhọ; (g) thực hiện bất kỳ hành động nào có thể làm hỏng hệ thống xếp hạng.

Thông tin đăng kí

Để bạn có thể hoàn tất quá trình đăng ký trên trang web của chúng tôi, bạn phải cung cấp tên pháp lý đầy đủ, địa chỉ hiện tại, địa chỉ email hợp lệ, tên thành viên và bất kỳ thông tin nào khác cần thiết để hoàn tất quá trình đăng ký. Bạn phải đủ điều kiện rằng bạn từ 18 tuổi trở lên và phải có trách nhiệm bảo mật mật khẩu của mình và chịu trách nhiệm về tất cả các hoạt động và nội dung được tải lên trong tài khoản của bạn. Bạn không được truyền bất kỳ sâu hoặc vi rút hoặc bất kỳ mã nào có tính chất phá hoại. Bất kỳ thông tin nào do bạn cung cấp hoặc được trang web hoặc các bên thứ ba thu thập trong bất kỳ lần truy cập nào vào trang web sẽ phải tuân theo các điều khoản của Chính sách bảo mật của PhimZ.

Người dùng sử dụng phi thương mại

Người dùng trên trang web này bị cấm sử dụng các dịch vụ của trang web có liên quan đến bất kỳ nỗ lực hoặc liên doanh thương mại nào. Điều này bao gồm việc cung cấp các liên kết đến các trang web khác, cho dù được coi là cạnh tranh với trang web này hay không. Pháp nhân hoặc pháp nhân bao gồm nhưng không giới hạn ở các tổ chức, công ty và / hoặc doanh nghiệp không được trở thành Thành viên của PhimZ và không được sử dụng trang web cho bất kỳ mục đích nào.

Liên kết

Việc sử dụng bất hợp pháp và / hoặc trái phép Dịch vụ, bao gồm cả việc đóng khung hoặc liên kết trái phép đến các Trang web sẽ bị điều tra và có thể thực hiện hành động pháp lý thích hợp. Tuy nhiên, một số liên kết được chào đón đến với trang web và bạn được phép thiết lập siêu liên kết đến phần thích hợp trong trang web với điều kiện: (i) bạn chỉ đăng liên kết của mình trong phần diễn đàn, trò chuyện hoặc bảng tin; (ii) bạn không xóa hoặc che khuất bất kỳ quảng cáo, thông báo bản quyền hoặc các thông báo khác trên trang web; (iii) liên kết không nêu hoặc ngụ ý bất kỳ tài trợ hoặc xác nhận nào cho trang web của bạn và (iv) bạn ngay lập tức ngừng cung cấp bất kỳ liên kết nào đến trang web theo thông báo bằng văn bản từ chúng tôi. Tuy nhiên, bạn phải kiểm tra thông báo bản quyền trên trang chủ mà bạn muốn liên kết đến để đảm bảo rằng một trong những nhà cung cấp nội dung của chúng tôi không có chính sách riêng về các liên kết trực tiếp đến nội dung của họ trên các trang web của chúng tôi.

Hạn chế của trách nhiệm pháp lý

Chúng tôi không đưa ra bảo đảm hoặc tuyên bố rõ ràng hay ngụ ý đối với Chương trình hoặc bất kỳ sản phẩm nào được bán thông qua Chương trình (bao gồm nhưng không giới hạn, bảo đảm về tính phù hợp, khả năng bán được, không vi phạm hoặc bất kỳ bảo đảm ngụ ý nào phát sinh từ quá trình thực hiện, giao dịch hoặc sử dụng thương mại). Ngoài ra, chúng tôi không tuyên bố rằng hoạt động của trang web của chúng tôi sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi, và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về hậu quả của bất kỳ sự gián đoạn hoặc sai sót nào. Chúng tôi có thể thay đổi, hạn chế quyền truy cập, tạm ngưng hoặc ngừng cung cấp trang web hoặc bất kỳ phần nào của trang web bất cứ lúc nào. Thông tin, nội dung và dịch vụ trên trang web được cung cấp trên cơ sở "nguyên trạng". Khi bạn sử dụng trang web và hoặc tham gia vào đó, bạn hiểu và đồng ý rằng bạn tự chịu rủi ro khi tham gia.

Quyền sở hữu trí tuệ

Theo đây, Bạn thừa nhận rằng tất cả các quyền, chức danh và lợi ích, bao gồm nhưng không giới hạn ở các quyền được quy định trong Quyền sở hữu trí tuệ, trong và đối với trang web và rằng Bạn sẽ không có được bất kỳ quyền, quyền sở hữu hoặc lợi ích nào đối với hoặc đối với trang được quy định rõ ràng trong Thỏa thuận này. Bạn sẽ không sửa đổi, điều chỉnh, dịch, chuẩn bị các sản phẩm phái sinh từ, dịch ngược, thiết kế đối chiếu, tháo rời hoặc cố gắng lấy mã nguồn từ bất kỳ dịch vụ, phần mềm hoặc tài liệu nào của chúng tôi hoặc tạo hoặc cố gắng tạo ra một dịch vụ thay thế hoặc tương tự hoặc sản phẩm thông qua việc sử dụng hoặc truy cập vào Chương trình hoặc thông tin độc quyền liên quan đến chương trình đó.

Bảo mật

Bạn đồng ý không tiết lộ thông tin bạn có được từ chúng tôi và hoặc từ khách hàng, nhà quảng cáo, nhà cung cấp và thành viên diễn đàn của chúng tôi. Tất cả thông tin do khách hàng là người dùng cuối gửi đến theo một Chương trình là thông tin độc quyền của Yesmovies.to. Thông tin khách hàng đó được bảo mật và không được tiết lộ. Nhà xuất bản đồng ý không sao chép, phổ biến, bán, phân phối hoặc khai thác thương mại bất kỳ thông tin độc quyền nào như vậy dưới bất kỳ hình thức nào.

Không chuyển nhượng quyền

Các quyền của bạn ở bất kỳ bản chất nào cũng không thể được chuyển nhượng cũng như không được chuyển giao cho bất kỳ ai và bất kỳ nỗ lực nào như vậy đều có thể dẫn đến việc chấm dứt Thỏa thuận này mà chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý. Tuy nhiên, chúng tôi có thể chuyển nhượng Thỏa thuận này cho bất kỳ người nào vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo.

Từ bỏ

Việc PhimmoiZ không kiên quyết thực hiện nghiêm túc bất kỳ điều khoản, điều kiện và giao ước nào trong đây sẽ không được coi là từ bỏ hoặc từ bỏ bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào mà chúng tôi có thể có, cũng không được coi là từ bỏ bất kỳ vi phạm nào sau đó của các điều khoản, điều kiện hoặc giao ước ở đây, điều khoản, điều kiện và giao ước nào sẽ tiếp tục có hiệu lực đầy đủ.

Tính hiệu lực từng phần của các điều khoản

Trong trường hợp bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản và Điều kiện này được phát hiện là không hợp lệ hoặc không thể thi hành theo bất kỳ nghị định hoặc quyết định tư pháp nào, điều khoản đó sẽ được coi là chỉ áp dụng trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép và phần còn lại của các Điều khoản và Điều kiện này sẽ vẫn còn hợp lệ và có thể thực thi theo các điều khoản của nó.

Toàn bộ thỏa thuận

Thỏa thuận này sẽ được điều chỉnh và hiểu theo các luật cơ bản của Việt Nam, mà không có bất kỳ tham chiếu nào đến các nguyên tắc xung đột pháp luật. Thỏa thuận mô tả và bao gồm toàn bộ thỏa thuận giữa chúng tôi và bạn, đồng thời thay thế tất cả các thỏa thuận, tuyên bố, bảo đảm và hiểu biết trước đó hoặc đương thời đối với Trang web, nội dung và tài liệu được cung cấp bởi hoặc thông qua Trang web và chủ đề của Thỏa thuận này.

Sự lựa chọn của pháp luật; Quyền hạn

Bất kỳ tranh chấp, tranh cãi hoặc khác biệt nào có thể phát sinh giữa các bên ngoài, liên quan đến hoặc liên quan đến Thỏa thuận này theo đây không thể hủy bỏ được đệ trình lên cơ quan tài phán duy nhất của các tòa án Vương quốc Anh, loại trừ bất kỳ tòa án nào khác mà không có hiệu lực xung đột với các điều khoản luật hoặc tiểu bang hoặc quốc gia cư trú thực tế của bạn.